SMKC

सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका

Swatchh Bharat

Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
शिक्षण विभाग शिक्षण विभाग, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका नागरीकांची सनद Download / View File
विद्युत विभाग मनपाच्या विघुत विभाग, मुख्यालयमार्फत जाहीर प्रकटन क्र 10/2019-2020 निविदा माबविणेत येत आहेत. Download / View File
विद्युत विभाग मनपाच्या विघुत विभाग, मुख्यालयमार्फत जाहीर प्रकटन क्र 5/2019-2020 निविदा माबविणेत येत आहेत. Download / View File
विद्युत विभाग मनपाच्या विघुत विभाग, मुख्यालयमार्फत जाहीर प्रकटन क्र 5/2019-2020 निविदा माबविणेत येत आहेत. Download / View File
विद्युत विभाग मनपाच्या विघुत विभाग, मुख्यालयमार्फत जाहीर प्रकटन क्र 2/2019-2020 निविदा माबविणेत येत आहेत. Download / View File
विद्युत विभाग मनपाच्या विघुत विभाग, मुख्यालयमार्फत जाहीर प्रकटन क्र 1/2019-2020 निविदा माबविणेत येत आहेत. Download / View File
ग्रंथालय विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वाचनालय विभाग जाहिर निविदा प्रकटन क्र.1/2018-19 Download / View File
सार्वजनिक उद्याने क्रांतिसिंह नाना पाटील उद्यान व पुतळा परिसर विश्रामबाग सांगली येथे विद्युतीकरण करणे. Download / View File
आरोग्य विभाग मनपाच्या आरोग्य विभाग, मिरजकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता 1 नग भाजीपाला व फळे श्रेडींग मशिन खरेदी कामगिरीबाबत. Download / View File
आरोग्य विभाग मनपाच्या आरोग्य विभाग, सांगलीकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता 1 नग भाजीपाला व फळे श्रेडींग मशिन मुव्हेबल चेस खरेदी कामगिरीबाबत. Download / View File
आरोग्य विभाग मनपाच्या आरोग्य विभाग, मिरजकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता 1 नग भाजीपाला व फळे श्रेडींग मशिन मुव्हेबल चेस खरेदी कामगिरीबाबत. Download / View File
आरोग्य विभाग मनपाच्या आरोग्य विभाग, सांगलीकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता 1 नग भाजीपाला व फळे श्रेडींग मशिन खरेदी कामगिरीबाबत. Download / View File
संगणक विभाग मनपा कर्मचारी यांना हजेरी प्रणाली यंत्रणा सुरु करणे. Download / View File

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".