Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
प्रभाग समिती क्र 1 श्श्श्श्श् श्श्श्श्श्श् श्श्श्श्श् श्श्श्-08_श्श्श्श्-श्श् Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 जाहीर निविदा सुचना क्र-08_2020-21 Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभागांतर्गत कोविड-19 साथरोगाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात कंट्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत. Download / View File
कार्यशाळा मनपा मुख्यालय इमारती मधील प्र.स.क्र.01 च्या कार्यालया करिता इनव्हेटर खरेदीकरणेबाबत. Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक 08_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र_1 (जाहीर निविदा सुचना क्र_05_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समिती क्रमांक 4 विभागीय कार्यालय मिरज (जाहीर प्रकटन क्रमांक_4_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_14_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग क्र(सर्क्युलर कोटेशन_3_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग क्र(सर्क्युलर कोटेशन_2_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग क्र(सर्क्युलर कोटेशन_1_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग (जाहीर क्र_07/2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र_1(जाहीर निविदा क्र_04/2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_03_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग (जाहीर क्र_07/2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग सुचना क्रं-03(जाहीर निविदा सुचना क्र-3/2020-21) Download / View File
अग्निशमन विभाग अग्निशमन व आणिबाणी सेवा विभाग(जाहिर निवीदा सुचना क्र 01-2020-21) Download / View File
अग्निशमन विभाग अग्निशमन व आणिबाणी सेवा विभाग(जाहिर निवीदा सुचना क्र 02-2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्रमांक 12_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग(जाहिर निवीदा सुचना क्र 02-2020-21) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनिसारण विभाग(जाहिर प्रकटन क्र_03_20-21) Download / View File
आस्थापना विभाग मानधन तत्वावर भरती करणेबाबत Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनिसारण(जाहिर प्रकटन क्र_02_2020-2 Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनिसारण विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_45_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती 3(जाहिर निविदा प्रकटन क्र_02_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती 1(जाहिर निविदा प्रकटन क्र_03_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती 3(जाहिर निविदा प्रकटन क्र_01_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र1 (जाहिर प्रकटन_क्र_2_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती 2(जाहिर निविदा सुचना क्र_01_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समिती क्रमांक 4 विभागीय कार्यालय मिरज Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्रमांक_07_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक 01/2020-21 दिनांक 13/05/2020) Download / View File
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_11_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा महानगरपालिकेच्या प्रशासन विभागाकडील ॲम्बेसिटर कार MH 10 N 12 चे बॉडी दुरुस्ती व रंग काम करणेबाबत. Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहिर प्रकटन क्रमांक 04_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहिर प्रकटन क्रमांक 05_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहिर प्रकटन क्रमांक 03_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र_1(जाहीर निविदा सुचना क्र_01_20-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र_3(जाहिर प्रकटन क्रमांक 01_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्रमांक 06_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहीर प्रकटन क्र.1_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग(जाहिर निविदा_54_2019-20) Download / View File
समाज कल्याण समिती समाज कल्याण विभाग(जाहीर निविदा सुचना क्र.7_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग(जाहिर निविदा_55_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग(जाहीर प्रकटन क्र_59_2019-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र.1(जाहिर प्रकटन क्र_06_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र.3(जाहिर प्रकटन क्र_22_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र.3(जाहिर प्रकटन क्र_21_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र.3(जाहिर प्रकटन क्र_23_19-20) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_02_2020-19 Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम (प्रभाग समिती 4) विभाग(जाहीर प्रकटन क्र.13_2019-20) Download / View File

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".