SMKC

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका

Swatchh Bharat

Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
New ! घरपट्टी विभाग महानगरपालिकेच्या कर लिर्धारन व संकलन विभागाकडे दिनांक 31/03/2020 अखेर प्लंबर पुरविणे. Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र. 1 ते 4(जाहिर निविदा सुचना क्र_12_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती क्र. 1 ते 4(जाहिर निविदा सुचना क्र_12_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र. 1 ते 4(जाहिर निविदा सुचना क्र_12_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 प्रभाग समिती क्र. 1 ते 4(जाहिर निविदा सुचना क्र_12_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती क्र_2(जाहिर निविदा सूचना_11_2019-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती क्र_2(जाहिर निविदा सूचना_10_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम(उद्याने)(जाहीर प्रकटन क्र_13_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम(विद्युत)विभाग(जाहिर प्रकटन_क्र 21_2019-20)(मुदतवाढ) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम(विद्युत)विभाग(जाहिर प्रकटन_क्र 15_2019-20)(मुदतवाढ) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम(विद्युत)विभाग(जाहिर प्रकटन_क्र 23 _2019-20) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग जलनि:स्सारण विभाग (जाहिर प्रकटन क्र. 40_2019-20 Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग(जाहीर निविदा सुचना क्र. 36_2019-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 जाहीर प्रकटन क्र. 09/ 2019-20 Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 36/ 2019-20 Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 12/ 2019-20 Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 09/ 2019-20 Download / View File
विद्युत विभाग महापालि¥का स्थलसिमेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेड¥कर जयंती, मोहरम, नवरात्र या सµणाच्या ¥कालावधमये प्र¥काश व्यवस्था करणे. Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग मा. मदनभाऊ पाटील महाकरंउक राज्यस्तरीय एकांकीका स्पर्धा 2019-2020 स्पर्धेसाठी विविध कामाबद्दल. Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 39/ 2019-20 Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 30/ 2019-20 Download / View File
संगणक विभाग मनपा प्राथ.शाळा क्र. 23 करीता वर्ग अध्यापनासाठी 10 टॅब खरेदी करणे. Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 37/ 2019-20 Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 29/ 2019-20 Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 37/ 2019-20 Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जाहीर प्रकटन क्र. 38/ 2019-20 Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 जाहीर प्रकटन क्र. 8/ 2019-20 Download / View File

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".