Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्र_04_2021-22) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_02_2021-22) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम प्रभाग समिती क्र_02(जाहिर प्रकटन क्र_02_2021-22) Download / View File
संगणक विभाग विविध संगणकीय कामांसाठी लागणाऱ्या साहित्यांसाठी वार्षीक दर करार करणे./ पुरवठादार एजन्सी नियुक्त करणे बाबत Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम प्रभाग समिती क्र_02(जाहिर प्रकटन क्र_01_2021-22) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम प्रभाग समिती क्र_02(सर्क्युलर कोटेशन क्र_03_2021-22) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम प्रभाग समिती क्र_02(सर्क्युलर कोटेशन क्र_02_2021-22) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम प्रभाग समिती क्र_02(सर्क्युलर कोटेशन क्र_01_2021-22) Download / View File
संगणक विभाग मनपा कर्मचारी यांना हजेरी प्रणाली यंत्रणा सुरू करणे बाबत. Download / View File
संगणक विभाग ऑनलाईन दिव्यांग नोंदणी सॉफ्टवेअर खरेदी करणे बाबत. Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग (जाहिर निविदा सूचना क्र_12_2020-21_मूदतवाढ क्र_02) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग (जाहिर निविदा सूचना क्र_13_2020-21_मूदतवाढ क्र_02) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग,सांगली (जाहिर निविदा सूचना क्र_14_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग (जाहिर निविदा सुचना क्र_13-मुदतवाढ क्र_1_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग (जाहिर निविदा सुचना क्र_12-मुदतवाढ क्र_1_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग,मुख्यालय (जाहिर निविदा क्र_42_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग,मुख्यालय (जाहिर निविदा क्र_43_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग (जाहीर प्रकटन क्र_24_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समीती क्र.4 (जाहिर प्रकटन क्र_08_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग सांगली येथील प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र येथे अंतर्गत सी.सी.टी.व्ही खरेदी करुन व्यवस्थापन करणे. Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा सूचना क्र_41_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग मनपा ई-लर्निंग अंतर्गत मनपा शाळांना E-Learning Kit खरेदी करणेबाबत. Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समीती क्र_02 (जाहिर प्रकटन क्र_10_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समीती क्र_02 (सर्क्यूलर कोटेशन क्र_01_2020-21) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनि:सारण विभाग (जाहिर प्रकटन _11_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग (जाहिर निविदा क्र_13_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग (जाहिर निविदा क्र_12_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_139_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_140_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_143_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_142_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_141_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_137_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_135_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_138_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_136_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_67_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समीती क्र.2 (जाहिर प्रकटन क्र_09_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा सुचना क्र_11_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा सुचना क्र_10_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा सुचना क्र_09_2020-21) Download / View File
लेखा विभाग लेखा विभाग (जाहीर प्रकटन क्र_02_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्र_36_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समीती क्र_02 (जाहिर प्रकटन क्र_08_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक उद्याने सार्वजनिक बांधकाम (उद्यान) विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_10_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_60_2020-21_मुदतवाढ क्र_03) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहीर निविदा सूचना क्र_40_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (निविदा सूचना क्र_133_2020-21) Download / View File
ग्रंथालय विभाग वाचनालय विभाग (सर्क्यूलर कोटेशन क्र_04_2020-21) Download / View File
ग्रंथालय विभाग वाचनालय विभाग (सर्क्यूलर कोटेशन क्र_05_2020-21) Download / View File
ग्रंथालय विभाग वाचनालय विभाग (जाहीर निविदा प्रकटन क्र_02_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_39_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_60_2020-21_मुदतवाढ क्र_02) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_13_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_12_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_11_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_10_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_21_2020-21_निविदा मुदतवाढ क्र 1) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_20_2020-21_निविदा मुदतवाढ क्र 1) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समिती क्र 02 (जाहिर प्रकटन क्रमांक_07_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक उद्याने सार्वजनिक बांधकाम (उद्यान) विभाग (जाहिर प्रकटन_09_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग मुख्यालय (जाहीर प्रकटन क्र_22_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_60_2020-21_साठी मुदतवाढ क्र_1) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा सूचना क्र_09_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_36_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्र_62_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक विद्युत विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_20_2020-21_मुदतवाढ क्र_1) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक विद्युत विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_21_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_131_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_132_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (सर्क्युलर कोटेशन जाहिर प्रकटन क्र_08_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (सर्क्युलर कोटेशन जाहिर प्रकटन क्र_11_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (सर्क्युलर कोटेशन जाहिर प्रकटन क्र_09_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (सर्क्युलर कोटेशन जाहिर प्रकटन क्र_12_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (सर्क्युलर कोटेशन जाहिर प्रकटन क्र_10_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा यांत्रिकी विभाग, मिरज (जाहिर प्रकटन क्र_32_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती क्र 02 (जाहिर प्रकटन क्र_06_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र 03 (जाहिर प्रकटन क्र_09_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_60_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_33_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_34_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_32_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_35_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_130_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_128_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_129_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्र_02 (जाहिर प्रकटन क्र_05_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा 1)कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा क्र_06_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा क्र_07_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा क्र_08_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_08_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_123_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_124_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_125_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_126_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_127_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_121_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_122_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_55_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_06_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहिर निविदा क्र_07_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग(जाहिर प्रकटन क्र_30_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_54_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_52_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, मिरज (सर्क्युलर कोटेशन क्र_02_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, मिरज (जाहिर प्रकटन क्र_30_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा, सांगली (जाहिर प्रकटन क्र_29_2020-21) Download / View File
ग्रंथालय विभाग वाचनालस विभाग (जाहिर निविदा प्रकटन क्र_01_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्र_51_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन मुख्य भांडार विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_03_2020-21) Download / View File
लेखा विभाग लेखा विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_01_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक उद्याने सार्वजनिक बांधकाम (उद्यान) विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_04_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_50_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहीर निविदा सुचना क्र_05_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहीर निविदा सुचना क्र_04_2020-21) Download / View File
ग्रंथालय विभाग ग्रंथालय विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_03_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा सूचना क्र_120_2020-21) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनि:सारण विभाग, मिरज (जाहिर प्रकटन क्र_10_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा सूचना क्र_118_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा सूचना क्र_119_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग विद्युत विभाग (निविदा सर्क्युलर क्र_19_2020-21) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनि:सारण विभाग, मिरज (जाहिर प्रकटन क्र_04_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (कोटेशन सर्क्युलर क्र_05_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा, मिरज (जाहिर प्रकटन क्र_28_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र 03 (जाहिर प्रकटन_07_2021) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र 3 (जाहिर प्रकटन क्र_07_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक उद्याने सार्वजनिक बांधकाम (उद्यान) विभाग मुख्यालय (जाहीर प्रकटन क्र_03_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा यांत्रिकी विभाग, मिरज (जाहीर प्रकटन क्र_26_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा यांत्रिकी विभाग, मिरज (जाहीर प्रकटन क्र_25_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्र_24_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा सुचना क्र_03_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाहिर आवाहन : संजय गांधी नगर मिरज येथील DPR मधील आढळुन न येणारे लाभार्थी व DPR मध्ये समावेश नसलेले 61 लाभार्थ्यांपैकी आढळुन न येणाऱ्या लाभार्थींची यादी. Download / View File
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (टेंडर नोटीस क्र._24_2020) Download / View File
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (टेंडर नोटीस क्र._23_2020) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा मिरज (कोटेशन नोटीस क्र._28_2020) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा मिरज (कोटेशन नोटीस क्र._27_2020) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनि:सारण विभाग (जाहिर प्रकटन क्रं_40_2020) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम, मुख्यालय (जाहिर निविदा सुचना क्रं_46_2020) Download / View File
NULM दिनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान कक्ष (जाहिर प्रकटन क्रं_02_2020) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक_47_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग जनगणना 2021 च्या कामाकरीता मा.उपायुक्तसो (मिरज) यांच्या कार्यालयासाठी Mobile Tab खरेदी करून घेणे बाबत. Download / View File
संगणक विभाग कुपवाड विभागीय कार्यालय ते मनपा डाटा सेंटर पर्यंत Fiber Optix Lease Line खरेदी व Installation करणे. Download / View File
संगणक विभाग \मनपा क्षेत्रामधील मिरज पूरप्रवण क्षेत्राचे ड्रोन चित्रिकरण करुन सर्व्हे करणे व व्यवस्थापन करणे. Download / View File
ग्रंथालय विभाग ग्रंथालय विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_02_2020) Download / View File
ग्रंथालय विभाग ग्रंथालय विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_01_2020) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र _23_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग(जाहीर प्रकटन क्रमांक_41_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहिर निविदा सुचना क्र_42_2020) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_113_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र 3 (जाहिर प्रकटन क्र_06_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_10_2020) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_09_2020) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_08_2020) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_07_2020) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली(कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक_06_2020) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_114_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_23_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_22_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_42_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_20_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_21_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग(जाहीर प्रकटन क्रमांक_19_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_39_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमधिल आपत्ती नियंत्रण व व्यवस्थापन केंद्र येथे Wi-Fi Extender खरेदी करणे बाबत. Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_110_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_116_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_115_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_106_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_107_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_108_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (वास्तुविशारद नेमणुकीबाबत जाहिर नोटीस) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_18_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_99_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_102_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_103_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_100_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_101_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_98_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_96_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_99_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_105_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_104_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_91_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_90_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_92_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_16_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_88_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_86_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_87_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुख्यालय (जाहीर प्रकटन क्र_89_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_94_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_93_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_95_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुख्यालय (जाहीर प्रकटन क्र_85_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_84_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्र_82_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_83_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुख्यालय (जाहीर प्रकटन क्र_81_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग(सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_78_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग(सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_79_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_75_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_77_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_76_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_80_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती क्रमांक 2 (जाहीर निविदा सुचना क्र_02_2020-21 ) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्रमांक_34_2020) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_66_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_67_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_65_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_68_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_62_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_60_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_61_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_64_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_63_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_59_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_56_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_57_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_58_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_48_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_49_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_54_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_53_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_55_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_52_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_50_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_51_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_47_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहिर निविदा सुचना क्र_31_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा सुचना क्रमांक_02_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, मिरज (जाहिर निविदा सुचना क्रमांक_01_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवाठा, मिरज (जाहिर प्रकटन क्र_14_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक__1) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (कोटेशन सर्क्युलर क्रमांक__2) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_41_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_38_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_37_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_42_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_46_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_44_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_43_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_45_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्रमांक_13_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_40_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_39_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_36_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत)विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक_13_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत)विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक_14_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत)विभाग (मुदतवाढ-जाहिर प्रकटन क्रमांक_09_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सांगली बांधकाम (विद्युत) विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_12_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सांगली बांधकाम (विद्युत) विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_10_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सांगली बांधकाम (विद्युत) विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_11_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_35_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यालय सांगली (मुदतवाढ-जाहिर प्रकटन क्रमांक_06_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग मुख्य संगणक विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक_04_2020) Download / View File
संगणक विभाग मुख्य संगणक विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक_05_2020) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनि:सारण विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक_06_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्रमांक_29_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्रमांक 3 (जाहीर प्रकटन क्रमांक_05_2020-21 ) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्रमांक_28_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समिती क्रमांक 4 विभागीय कार्यालय मिरज (जाहिर प्रकटन क्रमांक_06_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_29_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_28_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_27_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_26_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहिर प्रकटन क्रमांक_12_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्र_27_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_34_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_33_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_32_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_31_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_30_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (सर्क्युलर कोटेशन ) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_25_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती, कुपवाड (जाहीर प्रकटन क्रमांक_03_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमधिल आपत्ती नियंत्रण व व्यवस्थापन केंद्रा मधील मा. आयुक्त कार्यालयासाठी LED TV खरेदी करणे बाबत. Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहीर प्रकटन क्रमांक_09_2020-21) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन (टेलिफोन) विभाग (जाहिर निविदा प्रकटन क्रमांक_05_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_17_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_16_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_19_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_23_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_24_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_20_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_21_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_22_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_18_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_26_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_25_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_27_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_14_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_15_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमधील विभागांसाठी Cash Counting Machine खरेदी करणे बाबत. Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर प्रकटन क्रमांक 13_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_12_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_11_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्रमांक_21_2020-21 ) Download / View File
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यालय सांगली (जाहिर प्रकटन क्रमांक_06_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_7_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_8_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_9_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (सर्क्युलर कोटेशन क्रमांक_10_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 जाहीर निविदा सुचना क्र-08_2020-21 Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 श्श्श्श्श् श्श्श्श्श्श् श्श्श्श्श् श्श्श्-08_श्श्श्श्-श्श् Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकमधिल आपत्ती नियंत्रण व व्यवस्थापन केंद्रासाठी Intercom System खरेदी करणे बाबत. Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभागांतर्गत कोविड-19 साथरोगाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात कंट्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत. Download / View File
संगणक विभाग मनपा क्षेत्रातील विलगीकरण क्षेत्रामधे काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना Tab खरेदी करणे बाबत. Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमधील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी Android Application खरेदी करणे बाबत. Download / View File
कार्यशाळा मनपा मुख्यालय इमारती मधील प्र.स.क्र.01 च्या कार्यालया करिता इनव्हेटर खरेदीकरणेबाबत. Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक 08_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र_1 (जाहीर निविदा सुचना क्र_05_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समिती क्रमांक 4 विभागीय कार्यालय मिरज (जाहीर प्रकटन क्रमांक_4_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_14_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग क्र(सर्क्युलर कोटेशन_1_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग क्र(सर्क्युलर कोटेशन_3_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग क्र(सर्क्युलर कोटेशन_2_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग (जाहीर क्र_07/2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र_1(जाहीर निविदा क्र_04/2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक_03_2020-21) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग (जाहीर क्र_07/2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग सुचना क्रं-03(जाहीर निविदा सुचना क्र-3/2020-21) Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेसाठी प्रोजेक्टर विकत घेणे. Download / View File
अग्निशमन विभाग अग्निशमन व आणिबाणी सेवा विभाग(जाहिर निवीदा सुचना क्र 02-2020-21) Download / View File
अग्निशमन विभाग अग्निशमन व आणिबाणी सेवा विभाग(जाहिर निवीदा सुचना क्र 01-2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्रमांक 12_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग(जाहिर निवीदा सुचना क्र 02-2020-21) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनिसारण विभाग(जाहिर प्रकटन क्र_03_20-21) Download / View File
संगणक विभाग ईपसन प्रिंटरसाठी शाई खरेदी Download / View File
संगणक विभाग मंगलधाम, सांगली येथे नव्याने स्थलांतरीत झालेल्या घरपट्टी विभागाला लागणाऱ्या संगणकीय साहित्य व नेटवर्कींगबाबत. Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिके मधील Main Server साठी Anti-virus software विकत घेणे Download / View File
आस्थापना विभाग मानधन तत्वावर भरती करणेबाबत Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनिसारण विभाग (जाहिर प्रकटन क्र_45_2020-21) Download / View File
जल-नि:स्सारण विभाग जलनिसारण(जाहिर प्रकटन क्र_02_2020-2 Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र1 (जाहिर प्रकटन_क्र_2_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती 3(जाहिर निविदा प्रकटन क्र_02_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती 3(जाहिर निविदा प्रकटन क्र_01_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती 1(जाहिर निविदा प्रकटन क्र_03_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 प्रभाग समिती 2(जाहिर निविदा सुचना क्र_01_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रभाग समिती क्रमांक 4 विभागीय कार्यालय मिरज Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्रमांक_07_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जाहीर प्रकटन क्रमांक 01/2020-21 दिनांक 13/05/2020) Download / View File
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (जाहिर निविदा क्र_11_2020-21) Download / View File
कार्यशाळा महानगरपालिकेच्या प्रशासन विभागाकडील ॲम्बेसिटर कार MH 10 N 12 चे बॉडी दुरुस्ती व रंग काम करणेबाबत. Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहिर प्रकटन क्रमांक 03_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहिर प्रकटन क्रमांक 04_2020-21) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहिर प्रकटन क्रमांक 05_2020-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र_1(जाहीर निविदा सुचना क्र_01_20-21) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र_3(जाहिर प्रकटन क्रमांक 01_2020-21) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय(जाहिर प्रकटन क्रमांक 06_2020-21) Download / View File
संगणक विभाग विलगीकरण कक्षामध्ये 4 नग LED TV व DISH चे कनेक्शन पुरवणे बाबत. Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग(जाहिर निविदा_54_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग(जाहीर प्रकटन क्र_59_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग(जाहिर निविदा_55_2019-20) Download / View File
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग(जाहीर प्रकटन क्र.1_2019-20) Download / View File
समाज कल्याण समिती समाज कल्याण विभाग(जाहीर निविदा सुचना क्र.7_2019-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 1 प्रभाग समिती क्र.1(जाहिर प्रकटन क्र_06_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र.3(जाहिर प्रकटन क्र_21_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र.3(जाहिर प्रकटन क्र_22_19-20) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र.3(जाहिर प्रकटन क्र_23_19-20) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम (प्रभाग समिती 4) विभाग(जाहीर प्रकटन क्र.13_2019-20) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यालय (जाहिर प्रकटन क्र_02_2020-19 Download / View File

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".