Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्व बांधकाम विभाग मुख्यालय जा प्र क्र 72-22-23 Download / View File
विद्युत विभाग जाहीर प्रकटन क्र 26/2022-23 अ क्र 01 Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.2 कडील जाहिर प्रकटन क्र.11/2022-23 काम क्र.1 ते 7 एकूण 7 कामे Download / View File
प्रभाग समिती क्र 3 प्रभाग समिती क्र. 3, कुपवाड (जाहिर प्रकटन क्र. 30 / 2022-23) Download / View File
विद्युत विभाग जाहीर प्रकटन क्र 24/2022-23 अ क्र 01 Download / View File
ग्रंथालय विभाग महानगरपालिका कामकाजा संदर्भात वृत्तपत्रातील बातम्याचे झेरॉक्स देणेच्या कामाचे कोटेशन Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग जाहिर प्रकटण क्र. 17/ 2022-23 पाणी पुरवठा विभाग मिरज Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग जाहिर प्रकटण क्र. 16/ 2022-23 पाणी पुरवठा विभाग मिरज Download / View File
सार्वजनिक उद्याने काम क्र.01) मनपाच्या सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी सन 2023.24 करिता हार गुच्छ बुके फुले व त्या अनुषंगाने इतर साहित्य खरेदी करणे समाधी स्थळे सजविणे कामी मक्तेदार नियुक्त करणे काम क्र.02) मनपाच्या सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी मनपा कार्यालयीन इमारती व सार्व.पुतळे इ.ठिकाणी विद्युत रोषनाई करणेकामी सन 2023.24 करिता मक्तेदार नियुक्ती करणे. Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज जाहीर प्रकटन क्रमांक 28/22-23, दिनांक 20/03/2023 (एकूण 03 कामे) Download / View File
12345678910...

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".