Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग , मिरज जाहीर प्रकटन क्र.04/2022-2023 Download / View File
प्रभाग समिती क्र 2 सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका. प्रभाग समिती क्रमांक .2 कडील जाहिर प्रकटन क्रमांक 04/2022-23 मधील एकूण तीन कामे Download / View File
अग्निशमन विभाग सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका अधिपत्याखाली इमारतीमध्ये करण्यात आलेल्या आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना टेस्ट व रिफीलींग करणे Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज जाहीर पकटन क्रमांक 6/22-23, दिनांक 10/08/2022 (एकूण तीन कामे) Download / View File
प्रभाग समिती क्र 4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज जाहीर पकटन क्रमांक 5/22-23, दिनांक 08/08/2022 (एकूण चार कामे) Download / View File
महिला व बालकल्याण समिती सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या महिला व बाल कल्याण समिती कडील जाहीर प्रकटन क्र. 2 /2022-23 Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग ,मिरज जाहिर प्रकटन क्र.03 /2022-23 Download / View File
NULM JOB FAIR 2022 Download / View File
सार्वजनिक उद्याने जाहिर प्रकटन क्र.08 अनुक्र.01 ची कामगिरी Download / View File
सार्वजनिक उद्याने जाहिर प्रकटन क्र.08 अनुक्र.01 ची कामगिरी Download / View File
12345678910...

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".