Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग (मुदतवाढ-टेंडर नोटीस-18-मुदतवाढ क्र_02 अंतिम 2021-22) Download / View File
सार्वजनिक उद्याने सार्वजनिक बांधकाम (उद्याने) विभाग (जाहीर प्रकटन क्र_02/2021-22) Download / View File
आस्थापना विभाग आस्थापना विभाग (ठोक मानधन तत्वावर ग्रंथपाल पदाची नियुक्ती करण्याबाबत) Download / View File
कार्यशाळा कार्यशाळा विभाग, सांगली (जाहीर निविदा सुचना क्र.14/2021-22) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्र.17/2021-22) Download / View File
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्यवर्ती कार्यालय, सांगली (मक्तेदार नोंदणीबाबत जाहीर सुचना) Download / View File
विद्युत विभाग विद्युत विभाग (मुख्यालय) (जाहीर प्रकटन क्रमांक 06/2021-22 अ.क्र. 1 ते 7) Download / View File
आस्थापना विभाग The Urban Learning Internship Programme अंतर्गत सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडे 03 लॅब टेक्निशियन व 01 एकस रे टेक्निशियन (शिकाऊ उमेदवार) नेमण्याचे आहेत. सदरची नियुक्ती ही 1 वर्षाच्या कालावधीकरिता असून, ही नेमणुक The Urban Learning Internship Program (TULIP) लॅब टेक्निशियन व एकस रे टेक्निशियन साठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी The Urban Learning Internship Program (TULIP) internship.aicte-india.org या संकेतस्थळावर आपल्या नावाची नोंदणी दिनांक 14 सप्टेंबर 2021 पर्यत करावी.(मुदतवाढ जाहिरात क्रं.01.) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्र.17/2021-22) Download / View File
पाणीपुरवठा विभाग पाणी पुरवठा विभाग, सांगली (जाहीर प्रकटन क्र.16/2021-22) Download / View File
12345678910...

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".