करण्यात आलेली कामे

अ.क्र विभागाचे नाव PDF
1 आरोग्य विभाग Download PDF
2 सार्वजनिक बांधकाम Download PDF
3 कार्यशाळा Download PDF
4 प्रभाग समिती क्र 2 Download PDF
5 प्रभाग समिती क्र 3 Download PDF
6 विद्युत विभाग Download PDF
7 संगणक विभाग Download PDF
7 सामान्य प्रशासन विभाग Download PDF